2009

Случај 03

Дали постапката за јавна набавка на ЕХО Апарати (11/2008) е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини кои се изјавени во жалбите?

Барање | Одговор на барање | Одговор на барање 2

Случај 02

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на ЕХО Апарати (11/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас?

Барање

Случај 01

Дали е донесена одлука за избор на најповолна понуда за постапката за јавна набавка на ЕХО Апарати (11/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и која е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач?

Барање