2009

Случај 06

Дали постапката за набавка на изградба на регионален пат Р-112, Коњско (Смрдлива вода) – Кожуф со Л=17.4 км (07-22/2008) е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање | Одговор на барање

Случај 05

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на изградба на регионален пат Р-112, Коњско (Смрдлива вода) – Кожуф со Л=17.4 км (07-22/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас?

Барање | Одговор на барање

Случај 04

Дали е донесена одлука за набавка на изградба на регионален пат Р-112, Коњско (Смрлива вода) – Кожуф со Л+17.4 км (о7-22/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и која е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Дали постапката за набавка на изградба на магистрален пат М-6, Штип – Струмица, делница од км.42+700 до 52+700 (07-25/2008) е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на изградна на магистрален пат М-6, Штип-Струмица, делница од км.42+700 до 52+700 (07-25/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас?

Барање | Одговор на барање