2009

Случај 06

Дали постапката за јавна набавка на масло за горење екстра лесно – ЕЛ и моторни горива (15-17210/2/2008), е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање | Жалба | Одговор на барање | Заклучок на Комисијата

Случај 05

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка масло за горење екстра лесно-ЕЛ и моторни горива (15-17210/2/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас?

Барање | Жалба

Случај 04

Дали е донесена одлука за избор на најповолна понуда за постапката за јавна набавка на масло за горење екстра лесно-ЕЛ и моторни горива (15-17210/2/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и која е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач?

Барање | Жалба

Случај 03

Дали постапката за јавна набавка на канцелариска и друга опрема (15-19313/2/2008), е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основнитер причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање | Жалба

Случај 02

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на канцелариска и друга опрема (15-19313/2/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас?

Барање | Жалба | Заклучок на Комисијата за заштита на правото