2009

Случај 03

Дали постапката за јавна набавка на изградба на источна и западна трибина на Градскиот стадион- Скопје (48/2008), е обжалена, доколку е обжалена колку жалби се поднесени и кои се основните причини поради кои се изјавени жалбите?

Барање

Случај 02

Дали е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка на изградба на источна и западна трибина на Градскиот стадион- Скопје (48/2008), и ако да, поради која причина наведена во членот 169 од Законот за јавни набавки? Доколку е донесена одлука за поништување, дали повторно е објавен оглас или е пристапено кон преговарање без објавување на оглас.

Барање | Одговор

Случај 01

Дали е донесена одлука за набавка на изградба на источна и западна трибина на Градски стадион- Скопје (48/2008), кој економски оператор е избран како најповолен и кој е вредноста на склучениот договор?

Колку денови поминале од отворањето на понудите до донесувањето на одлуката за избор на најповолен понудувач

Барање