2009

Случај 02

Против колку од решенијата донесени од Комисијата е поведен управен спор? Колку од решенијата се поништени и по колку од нив се донесени решенија (позитивни и негативни)?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Колку жалби се поднесени до комисијата од нејзиното основање до 30.04.2009г? Процентуално колку од нив се позитивно одлучени а колку одбиени и отфрлени?

Барање | Одговор на барање