2009

Случај 04

Колку постапки по јавни набавки се во тек и за кои области односно јавни набавки се однесуваат (хронолошки по архивски број)?

Колку од завршените постапки по јавни набавки во 2007 година се обжалени и на кои области се однесуваат?

Одлука за определување на набавките од одбранбен и безбедносен

Правилник за формата и содржината на огласите и известувањата при доделување на договорите за јавни набавки

Уредба за определување на видовите на активности на градење кои се предмет на договорот за јавни набавки на работи

Правилник за формата и содржината на огласот, известувањето за поништување на постапката и образецот на евиденцијата на постапките со барање за прибирање на понуди

Правилник за начинот на користење на електронскиот систем за јавни набавки

Правилник за постапката на отворање на понудите и образецот за водење на записник на отворање на понудите

Правилник за формата и содржината на годишниот план за јавни набавки

Правилник за начинот на проценување на вредноста на договорите за јавни набавки

Правилник за формата и содржината на образецот на извештајот од спроведената отворена постапка, ограничена постапка, постапка со преговарање и постапката со конкурентен дијалог

Методологија за изразување на критериумите за доделување на договорот за јавна набавка на бодови

Барања | Одговор | Одговор I | Одговор II | Решение на Комисијата | Одговор III

Случај 03

Кој е вкупниот број на склучени договори за јавни набавки на услуги во текот на 2008г и која е вредноста на секој договор поединечно?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Кој е вкупниот број на склучени договори за јавни набавки на работи во текот на 2008г и која е вредноста на секој договор поединечно?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Кој е вкупниот број на склучени договори за јавни набавки на стоки во текот на 2008г и која е вредноста на секој договор поединечно?

Барање | Одговор на барање