2010

Случај 02

Дали за земјиштето – нива, во МВ Коњски дол, на КП 48, план 3, скица 5, за КО Визбегово е плаќан данок на имот, во кој период е плаќан и од кое/и лице/а односно дали е плаќан од лицата наведени во ПЛ бр.209 (во прилог) или од трето лице и кое е тоа лице?

Барање | Известување | Известување 1

Случај 01

Целосен или делумен пристап до Решение за одобрување за користење на простор за паркирање на возила на Италијанската амбасада на аголот на ул. Душко Поповиќ (ул. Лермонтова) и мислењето на Министерството за внатрешни работи на РМ за користење на тој простор.

Барање | Одговор | Барање | Барање за согласност | Известување | Одговор