2010

Случај 02

План за обука за пополнување на кореспондентните табели МК-ЕУ и ЕУ-МК, предвиден во заклучоците на Владата од 134 седница, чиј рок на донесување е 30 дена од денот на влегувањето во сила на Одлуката за обрасците на придружното писмо и меморандумот, содржината и формата на кореспондентната табела и на изјавата на усогласеност на прописот со законодавството на Европската унија согласно насоките содржани во Информацијата.

Барање | Одговор | Жалба | Решение на Комисијата за заштита на правото | Тужба за управен спор | Пресуда | Жалба | Пресуда на Виш Управен суд | Решение на КОМСПИ | Заклучок

Случај 01

Упатство за постапките за усвојувањето на правото на ЕУ во Република Македонија, предвиден во заклучоците на Владата од 134 седница.

Барање | Одговор | Жалба | Решение на Комисијата за заштита на правото | Тужба за управен спор Пресуда 1 | Жалба | Пресуда 2 | ИзвестувањеЗаклучок