2010

Случај 01

Преглед на вкупните долгови на јавното претпријатие и поединечен преглед на долговите по основ на неплатен ДДВ, неплатен Данок на добивка и неплатен Персонален данок на доход, како и преглед на камати за даночните долгови- вкупно и поединечен основ.

Барање | Одговор