2008

Случај 07

Против колку лица е водена кривична постапка во 2007 год и во првите 6 месеци од 2008 год?

Барање

Случај 06

Колку од покренатите кривични постапки во 2007 год резултирале со првостепена пресуда?

Барање

Случај 05

Каква е националната припадност на луѓето против кои се водени кривични постапки (бројки и проценти)?

Барање

Случај 04

Каква е националната припадност на лицата осудени со првостепена пресуда (бројки и проценти) од вкупниот број?

Барање

Случај 03

Против колку припадници на Ромска националност сезапочнати и водени кривични постапки во 2007 година?

Барање