2009

Случај 01

Колку слободни места за избор на судии беа отворени во периодот од 1 јануари 2008г до 1 јуни 2009г и колку од нив се пополнети?

Барање | Одговор на барање