2007

Случај 03

Колку финансиски средства се потрошени во 2006 година за функционирање на регионалните канцеларии на Народниот правобранител?

Oдговор

Случај 02

Колку претставки се поднесени од граѓани за повреда на нивните права во 2006 година?

Барање | Одговор

Случај 01

Годишен извештај на Народен правобранител.

Одговор