2007

Случај 06

Колку пријави за повреда на личните податоци се регистрирани во Агенцијата во текот на 2007 година?

Барање | Одговор на барање

Случај 05

Каква е евиденцијата (извештајот) за извршените преноси на личните податоци од РМ во други држави?

Барање | Одговор на барање

Случај 04

Со кои држави Агенцијата остварува соработка во однос на заштита на личните податоци?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Колку вкупно денови директорот на Дирекцијата бил отсутен надвор од државата во текот на 2006 година и колку средства се потрошени?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Број на уважени претставки од граѓаните на РМ во текот на 2006 година.

Барање | Одговор на барање