2010

Случај 05

Колку одлуки да не се донесе одлука за прекршок се донесени во секоја година одделно во рамките на Комисијата за одлучување по прекршоци при Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година).

Барање | Одговор на барање

Случај 04

Дали и кога е формирана комисија за одлучување по прекршоци?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Врз основа на кој закон/и има надлежност има надлежност да постапува Комисијата за одлучување по прекршоци формирана во рамки на Дирекцијата?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Колку прекршочни постапки се поведени во секоја година одделно и врз основа на кој закон/и со кој се предвидени прекршоците е поведена постапката (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барaње | Одговор на барање

Случај 01

Колку одлуки за прекршок се донесени во секоја година одделно и врз основа на кој закон/закони со кој се предвидени прекршоците се донесени одлуките за прекршок (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање