2008

Случај 02

Број на вработени Роми во Државна и јавна администрација

Барање | Жалба | Одговор

Случај 01

Колкав е бројот на невработени Роми во Р. Македонија заклучно со јуни 2008 година?

Барање | Одговор