2010

Случај 03

Фотокопија од третиот квартален извештај за 2010 година на сите политички партии во РМ кои доставиле, согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии. И листа на политички партии кои не ја исполниле обврската согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Одговор на барање | Дополнително барање | Ургенција | Одговор на барање | Жалба | Барање известување | Решение на Комисијата | Одговор на барање | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 02

Фотокопија од Годишните финансиски извештаи за 2009 на сите политички партии, согласно член 27 и член 27-а од Законот за финансирање на политичките партии. И Листа на политичките партии кои не ја исполниле обврската согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

Барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање | Одговор на барање |

Случај 01

Фотокопија од двата квартални извештаи од 2010 година на сите политички партии во РМ кои доставиле, согласно член 25 од Законот за финансирање на политички партии. И Листа на политички партии кои не ја исполниле обврската согласно член 25 од Законот за финансирањето на политичките партии.

Барање | Одговор на барање