2010

Случај 2

Фотокопија од сите доставени Годишни извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информациите од јавен карактер за 2009 година од имателите на информации доставени до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно член 37 од законот.

Барање | Допис за продолжување на рок | Одговор 1 | Одговор 2 | Одговор 3 | Одговор 4 | Одговор 5 | Одговор 6 | Одговор 7 | Одговор 8 | Одговор 9 | Одговор 10 | Одговор 11 | Одговор 12 | Одговор 13 | Одговор 14 | Одговор 15 | Одговор 16 | Одговор 17 | Одговор 18 | Одговор 19 | Одговор 20 | Одговор 21 | Одговор 22 | Одговор 23 | Одговор 24 | Одговор 25 | Одговор 26 | Одговор 27 | Одговор 28 | Одговор 29 | Одговор 30 | Одговор 31 | Одговор 32 | Одговор 33 | Одговор 34 | Одговор 35 | Одговор 36 | Одговор 37 | Одговор 38 | Одговор 39 | Одговор 40 | Одговор 41 | Одговор 42 | Одговор 43 | Одговор 44 | Одговор 45 | Одговор 46 | Одговор 47 | Одговор 48 | Одговор 49 | Одговор 50 | Одговор 51 | Одговор 52 | Одговор 53 | Одговор 54 | Одговор 55 | Одговор 56 | Одговор 57 | Одговор 58 | Одговор 59 | Одговор 60 | Одговор 61 | Одговор 62 | Одговор 63 | Одговор 64

Случај 01

Фотокопија од сите доставени Извештаи за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2009 година од имателите на информации доставени до Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер, согласно со член 37 од законот.

Барање | Известување | Одговор