2010

Случај 07

Извештај и акционен план за Националната Агенција и прграмите Lifelong learning и Youth in action, подготвен врз основа на внатрешната ревизија од страна на Министерството за образование и наука, доставен до Генералниот директорат за образование и култура при ЕК, заедно со други релевантни докумнети на 19 април 2010 година).

Барање | Известување

Случај 06

План со мерки и активности за заврпување на подготовките за Long-Life Learning (Рок: крај на март, 2008 година, според докуменот „Мерки и активности за реализација на главните приоритети за пристапувањето во ЕУ“ од март 2008 година)

Барање | Известување | Жалба | Решение на Комисијата | Заклучок | Жалба | Ургенција

Случај 05

Работен план/План за реализација на подготвителни мерки за програмите Дочивотно учење и Малди во акција- официјалниот почеток на подготвителните мерки, однсоно процесот на акредитација.

Барање | Известување | Решение за одбивање | Решение а Комисијата | Известување | Известување

Случај 04

Меморандум за соработка за програмите „Млади во акција“ и „Доживотно учење“. (Со потпишување на Меморандумот за разбирање и плаќањето на влезен влог (Entry ticket) од страна на Владата на Република Македонија ќе се овозможи полноправно учество и користење на овие програми).

Барање | Известување | Жалба | Решение на Комисијата | Заклучок | Жалба | Ургенција

Случај 03

Статут за работа на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност.

Барање | Одговор