2010

Случај 05

Колку изречените прекршочни санкции преку постапка за посредување во рамките на Комисија за одлучување по прекршоци се извршени (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 04

Колку барања за поведување на прекршочна постапка се доставени до надлежните судови и врз основа на кои закони со кои се предвидени прекршоците се доставени барањата (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Која е највисоката глоба за прекршочна санкција изречена од страна на Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Колку постапки се завршени преку постапка на посредување и во рамките на која Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Колку прекршочни постапки на ниво на РМ се поведени преку постапка на посредување во рамките на Комисијата за одлучување по прекршоци (бараната информација треба да се однесува за периодот од формирањето на комисијата заклучно со 01 октомври 2010 година)?

Барање | Одговор на барање