2007

Случај 06

Број на отпишани лица од регистарот на Агенција во периодот од 1 јули 2006 до 1 јули 2007

Барање | Одговор

Случај 05

Број на лица вработени во период од 1 јуни 2006 до 1 јуни 2007 година о категорија на национална припадност.

Жалба | Одговор

Случај 04

Правилник за систематизација на Агенцијата

Барање | Одговор | Жалба | Одговор на барање

Случај 03

Број на организирани обуки за преквалификација во 2006 год и број на учесници.

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Број на невработени дипломирани лица со завршен а) електри-технички и б) правен факултет.

Барање | Одговор на барање