2008

Случај 02

Кој е бројот на вработени Роми во агенцијата за вработување заклучно до денеска?

Барање | Одговор

Случај 01

Дали во Агенцијата за вработување постои посебна програма за стимулирање за вработување на Ромите и ако постои барам фотокопија од неа?

Барање | Одговор