2010

Случај 05

План за работа на Агенцијата за вработување на РМ за 2010 година.

Барање | Одговор

Случај 04

Стратешкиот документ ВИЗИЈА 2011 (изработен во рамките на Проектот за деловно опкружување).

Барање | Одговор

Случај 03

Прирачникот за „Модел на услуги“ наменет за вработените во Агенцијата за вработување на Република Македонија, во кој детално се опишани и разработени сите услуги кои на своите клиенти им ги пружа Агенцијата и кој има за цел воведување на еден единствен, унифицирам пристап во постапките на давање на услуги во сите Центри за вработување низ државата.

 Барање | Одговор 

Случај 02

Годишните извештаи за спроведување на Проектот за деловно опкружување (2006-2011) на чие спроведување соработуваат АВРМ и УСАИД мисијата

Барање | Одговор

Случај 01

Колку привремени вработувања преку агенциите за привремени вработувања има во сите државни органи вкупно или по одреден орган.

Барање | Решение за одбивање | Жалба | Решение на Комисијата за заштита на правото