2007

Случај 05

Колку Македонски државјани и од која националност се иселени од РМ во 2006?

Одговор

Случај 04

Кој е официјалниот број на македонски иселеници низ светот?

Барање

Случај 03

Финансиски план за 2007г.

Одговор

Случај 02

Колку денови вкупно раководното лице на агенцијата било на службен пат надвор од државата и колку средства се потрошени од буџетот на агенцијата?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Листа на информации од јавен карактер и годишен извештај за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер за 2006 год.

Барање | Одговор на барање