2008

Случај 01

Колку средства од Буџетот на РМ се потрошени за кампањата „избери живот, избери спорт“, од која ставка на Буџетот е платена, како и детален приказ (финансиски план) во кои медиуми одеше кампањата и цена на чинење по медиум одделно?

Барање | Жалба | Ургенција | Одговор