2007

Случај 06

Колку странски капитал е влезен во државата во последната година и преку кои компании?

Барање и Препраќање | Жалба | Одговор на жалба | Заклучок на Комисијата | Одговор на жалба

Случај 05

Колкав е бројот на остварени инвестиции резултат на започнатата кампања “Invest in Macedonia, new business heaven in Europe”?

Барање | Препраќање | Жалба | Одговор на жалба | Ургенција | Заклучок на Комисијата

Случај 04

Правилник за систематизација на работните места во Агенцијата

Барање | Одговор

Случај 03

Број на вработени и нивна стручна подготовка.

Жалба | Одговор на барање | Одговор на жалба

Случај 02

Годишен план за работа за 2007 на Агенцијата за развој и инвестирање.

Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата за заштита на правото