2007

Случај 03

Кои и колку тренинзи се одржани за државните службеници во текот на 2006 и 2007 година?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Колку државни службеници албанци се примени на работа во периодот од 1 јули 2006 до 31 јуни 2007 год. со какви звања и во кои институции?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Годишен извештај од регистарот на државните службеници во 2006 год.

Барање | Одговор на барање