2009

Случај 02

Колку лица се вработени на определено време во органите на државната управа на централно ниво, а колку на локално ниво во РМ, во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор

Случај 01

Колку лица се вработени на неопределено време во органите на државната управа на централно ниво, а колку на локално ниво во РМ, во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор