2010

Случај 03

Копија од Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, доставен до Владата на Република Македонија во ноември 2010 година

Барање

Случај 02

Колкав е бројот на трансферирани привремени вработувања во редовно вработување со статус на државен службеник во сите органи на државната управа, во периодот 01.01.2010 до 20.05.2010 година.

Барање | Одговор | Решение на Комисијата за заштита на правото | Тужба за управен спор | Пресуда | Жалба | Пресуда | Решение на Комисијата

Случај 01

Колку вработувања се реализирани од планираното согласно НПАА 2009 – 2011, од јануари 2009 до февруари 2010 година?

Барање | Одговор | Дополнително барање