2010

Случај 01

Известување

Ве известуваме дека во списокот од Агрорниот суд при Окружниот Народен одбор во Скопје бр. 1355 од 30.10.1946 година е  обземљено лицето Сајкова Синадинова Родна од с. Оризари, кога семејството броело 6 члена.

Известување | Уверение | Известување | Жалба | Жалба | Решение на Комисијата |

Решение на Комисијата