2008

Случај 01

Колку здруженија на граѓани има регистрирано во РМ заклучно со јули 2008 година?

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор