2007

Случај 03

Колку се државните девизни резерви заклучно со август 2007, а колку биле на 31 декември 2006 година?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Колку пати НБРМ во текот на 2002, 2003, 2004, 2005 и 2006 година ги кредитирала деловните банки во РМ, кога тие биле под мерки на НБРМ и кои се тие?

Барање | Одговор на барање

Случај 01

Копија од Одлуката за начинот и постапката на вршење надзор над банките и штедилниците во доменот на заштита на потрошувачите при договори за потрошувачки кредити од август 2007 година.

Одговор на барање