2009

Случај 04

Колку лица се вработени на определено време во Министерството за култура во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Жалба | Решение на Комисијата | Одговор

Случај 03

Колку лица се вработени на неопределено време во Министерството за култура во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Жалба | Одговор

Случај 02

Колку лица се вработени на неопределено време во Министерството за култура во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор

Случај 01

Врз кој основ наведен во членот 169 од Законот за јавни набавки е донесена одлука за поништување на постапката за јавна набавка за избор на издавачка куќа за издавање на превод на литературни дела на добитници на Нобеловата награда за литература (16/2008), а врз кој основ од законот се донесе одлука за спроведување на постапка со преговарање без претходно објавување на оглас за истиот предмет на набавка? Дали освен избраниот понудувач (НИК МИКЕНА доо Битола) во постапката со преговарање беше вклучен и друг економски оператор?

Барање | Одговор