2008

Случај 04

Колку основни а колку средни училишта има на територија на општина Прилеп? Кој е вкупниот број на децата Роми кои треба да посетуваат настава во нив, а колку се запишани деца од Ромска националност во учебната 2008/2009?

Барање | Жалба | Одговор на барање | Заклучок на Комисијата | Одговор на барање 

Случај 03

Колку средства од Буџетот на РМ се потрошени за кампањата „Образованието е моќ“, одкоја ставка на буџетот е платена, како и детален приказ(финансиски план) во кои медиуми одеше кампањата и цена на чинење на секој медиум посебно?

Барање | Жалба | Ургенција

Случај 02

Службен весник на РМ

Образложение на Законот за високо  образование

Одговор

Случај 01

Правилник за систематизација на работните места во Министерството за образование и наука

Правилник за внатрешна организација на МОН

Барање