2010

Случај 13

Копија од проценка на економското влијание на Предлог на законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.

Барање | Одговор на барање

Случај 12

Копија од Проценка на влијание на регулативата на Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на природата.

Барање | Барање | Одговор на барање

Случај 11

Копија од Проценка на економското влијание на Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен воздух.

Барање | Жалба | Уредување на жалба | Одговор на барање | Заклучок на Комисијата

Случај 10

Копија од Проценка на влијанието на регулативата на Законот за изменување и дополнување на Законот за квалитет на амбиентен воздух.

Барање | Жалба | Уредување на жалба | Одговор на барање | Заклучок на Комисијата

Случај 09

Список на закони кои министерството ќе ги донесе односно измени и дополни во текот на 2010г. согласно програмата за работа на министерството за 2010г.

Барање | Одговор на барање