2007

Случај 10

Колку средства се доделени на здруженија на граѓани или фондации во периодот од 1999 до 2006 година (по години одделно), кои се тие здруженија на граѓани или фонации и за какви активности (Кој проект, услуга и сл.). Од која буџетска линија, ставка или подставка се исплатени средствата (образложение: фотокопии од решенијата за доделување на средствата, копија од договорите по основ на кои било префрлени средства за услуги, донации и сл. )

Барање | Одговор

Случај 09

Годишен финансиски план и програма за реализација на буџетот.

Барање | Одговор

Случај 08

Колку средства се предвидени во буџетот за субвенции за земјоделството и фармерството? Колку од предвидените средства досега се искористени од таргет групата?

Барање | Одговор

Случај 07

Одлука за распределба на државно земјоделско земјиште од 2006 година?

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 06

Листа на пестициди кои се забранети во земјоделството?

Одговор