2009

Случај 02

Колку лица се вработени на определено време во Министерството за транспорт и врски во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Одговор | Жалба | Решение на Комисијата

Случај 01

Колку лица се вработени на неопределено време во Министерството за транспорт и врски во периодот 1 јануари – 10 март 2009 година?

Барање | Одговор