2007

Случај 04

Функционална анализа на Министерството подготвена со DFID

Барање | Жалба | Барање до Комисијата | Решение на Комисијата

 

Случај 3

Колку средства се доделени на ЗГ или фондации во период од 1999 до 2006 година.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор | Поднесок

Случај 02

Планот за трансформација на Воената болница и кои нејзини оддели се планирани да се дадат под концесија?

Барање | Одговор | Жалба | Ургенција

Случај 01

Во кои држави РМ има испратено мировни мисии во 1999, 2000....2007 година.

Барање | Одговор