2007

Случај 09

Договорот на Министерството за давање под наем на боениот базен во општина Аеродром.

Известие по барање | Жалба | Барање | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 08

Колку и кои објекти (касарни) Министерството ги има отстапено на користење или предадено во сопственост на други?

Жалба | Ургенција | Одговор на барање | Барање информација | Известување | Известување на Комисијата

Случај 07

Листа на информации од јавен карактер.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата | Одговор на барање

Случај 06

Стратешки план на Министерството за одбрана на 2007 година.

Барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 05

Број на лица ангажирани во Министерство за 2007 преку агенциите за времено вработување.

Барање | Жалба | Барање известување | Известување од Комисијата | Одговор на барање