2013

Случај 03

Фотокопија од вкупните финансиски извештаи за изборната кампања за локалните избори одржани на 24 март 2013 година на сите организатори на изборни кампањи кои ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик.

Барање

Случај 02

Листа на невладини организации кои имаат добиено средства од Буџетот на општина Тетово во 2012 година, поединечно по организација и износ (сума), како и копија од одлуките.

Барање

Случај 01

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Тетово и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Тетово за 2012 година.

Барање | Одговор | Прилог на одговорот