2013

Случај 03

Фотокопија од вкупните финансиски извештаи за изборната кампања за локалните избори одржани на 24 март 2013 година на сите организатори на изборни кампањи кои ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик.

Барање | Одговор | Повторно барање | Одговор на повторно барање

Случај 02

Листа на невладини организации кои имаат добиено средства од Буџетот на општина Прилеп во 2012 година, поединечно по организација и износ (сума), како и копија од одлуките.

Барање | Одговор | Прилог

Случај 01

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Прилеп и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Прилеп за 2012 година.

Барање | Одговор Прилог на одговоротПовторно барање