2013

Случај 03

 

Фотокопија од вкупните финансиски извештаи за изборната кампања за локалните избори одржани на 24 март 2013 година на сите организатори на изборни кампањи кои ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик.

Барање | Одговор

 

Случај 02

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Битола и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Битола за 2012 година.

Барање | Жалба | Дополнување на жалба | Известување Известување 2Известување 3 

Случај 01

Листа на невладини организации кои имаат добиено средства од Буџетот на општина Битола во 2012 година, поединечно по организација и износ (сума), како и копија од одлуките.

Барање | Известување | Одговор | Прилог