2013

Случај 01

Дали е извршена стандардизација на податоците кои треба да се сметаат како отворени податоци согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство, во периодот од неговото усвојување заклучно со датумот на прием на ова барање, согласно цел 7, мерка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство (усвоен од Владата на РМ)?

Барање | Одговор | Повторено барање | Одговор