2013

Случај 01

Дали е извршено консолидирање на информациите и утврдување на приоритет на оние податоци кои се сметаат за отворени согласно Акцискиот план за отворено владино партнерство (цел 7, мерка 3), во периодот од неговото усвојување, заклучно со датумот на прием на ова барање?

Барање | Одговор на барање