2013

Случај 09

 

Фотокопија од финансискиот извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за изборната кампањаод денот на нејзиното отворање до крајот на десеттиот ден од изборната кампања, за локалните избори на 24 март 2013, согласно член 84-б од Изборниот законик на сите организатори на изборни кампањи во РМ кои истиот го доставиле како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно 84-б од Изборниот законик.

Барање | Известување | Заклучок | Дополнително барање | Жалба | Ургенција | Тужба | Решение на Комисијата

Случај 08

 

Фотокопија од финансискиот извештај за приходите и расходите на жиро-сметката за втората половина од изборната кампања, за локалните избори на 24 март 2013, согласно член 84-б од Изборниот законик на сите организатори на изборни кампањи како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно 84-б од Изборниот законик.

Барање | Известување | Заклучок | Жалба | Ургенција | Тужба | Решение на Комисијата

Случај 07

 

Фотокопија од вкупните финансиски извештаи за изборната кампања за локалните избори одржани на 24 март 2013 година на сите организатори на изборни кампањи кои ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик како и Листа на организатори на изборни кампањи кои не ја исполниле обврската согласно член 85 од Изборниот законик.

Барање | Известување | Повторно барање | Жалба | Ургенција | Решение на Комисијата

Случај 06

Врз основа на кој член од Изборниот законик и/или упатство, правилник, решение или било кој друг документ донесен/усвоен од страна на Државната изборна комисија или друг државен орган им беше дадена можност на групите избирачи да настапуваат заеднички на локалните избори од март 2013 година и да делат една заедничка обврска за поднесување финансиски извештаи за приходите и расходите на жиро сметката за изборната кампања?

Доколку постои упатство, правилник, одлука, решение или било каков друг документ, донесен/усвоен од страна на Државната изборна комисија или друг државен орган бараме фотокопија од истото.

Барање | Одговор на барање

Случај 05

Дали Државната комисија за спречување на корупцијата достави до Јавното обвинителство иницијативи за поведување постапки за кривично гонење на организаторите на изборни кампањи за локалните избори од март 2013 година, согласно со член 49 став 1 од Законот за спречување на корупцијата, Изборниот законик и Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопи од поднесените иницијативи.

Барање | Одговор на барање