2013

Случај 03

Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Унапредување на пристапот до информации од јавен карактер“ преку објавување на информациите на лесен и едноставен начин за пронаоѓање, на начин и во форма подготвени за употреба, во согласност со цел 4, мерка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?

Барање | Ургенција | Одговор на барање

Случај 02

Во колку предмети разгледувани од страна на Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер во периодот од усвојување на Акцискиот план за отворено владино партнерство, заклучно со датумот на одговор на ова барање, имателот на информацијата кој го одбил барањето за слободен пристап спровел „тест за штетност“ согласно членот 6 од ЗСПИЈК?

Барање | Ургенција | Одговор на барање

Случај 01

Во која фаза се наоѓа имплементацијата на мерката „Податоците добиени во постапка пред КОМСПИ да бидат објавени и достапни за јавност, а не само за барателот“, согласно цел 4, мерка 2, точка 2 од Акцискиот план за спроведување на отворено владино партнерство?

Барање | Ургенција | Одговор на барање