2013

Случај 02

Фотокопија од Годишната програма за работа на Министерството за внатрешни работи на Република Македонија за 2013

Барање | Одговор | Жалба | Одговор на повторно барање

Случај 01

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојувањето на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk, согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?

Барање | Одговор на барање