2013

Случај 05

Дали Министерот за правда по предлог од страна на Државниот завод за ревизија донесе одлуки за запирање (суспензија) на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на оние политички партии кои не ги исполниле обврските за 2011 и 2012 година, предвидени во членовите 16, 25, 26 став 3 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии? Доколку одговорот е потврден, бараме фотокопии од донесените одлуки.

Барање | Одговор на барање

Случај 04

За колку закони и кои се тие за кои сте објавиле на веб страната на министерството почеток на процесот на донесување на законот од моментот на усвојување на Акцискиот план за Отворено владино партнерство до денот на одговорот на ова барање? Ве молиме наведете го линкот каде е објавен овој процес на www.ener.gov.mk, согласно цел 1, мерка 1, точка 1 од Акцискиот план за отворено владино партнерство?

Барање | Одговор на барање

Случај 03

Во која фаза е подготовката на Нацрт-закон за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за пристап до јавните документи согласно цел 4, мерка 3 од Акцискиот план за Отворено владино партнерство?

Барање | Одговор на барање

Случај 02

Фотокопија од Годишната програма за работа на Министерството за правда на Република Македонија за 2013

Барање | Известување | Прилог на известување | Решение на комисијата | Жалба  

Случај 01

Копија од заклучоците/записникот од последната одржана средба во 2012 година на Меѓуресорската комисија за извршување на одлуките на Европскиот суд за човекови права.

Барање | Решение за одбивање на пристап | Жалба | Дополнување на жалба | Заклучок