2013

Случај 03

Листа на невладини организации кои имаат добиено средства од Буџетот на општина Штип во 2012 година, поединечно по организација и износ (сума), како и копија од одлуките.

Барање | Одговор | Прилог на одговорот

Случај 02

Копија од сите договори склучени помеѓу Општина Штип и невладините организации за финансирање на проекти од Буџетот на Општина Штип за 2012 година.

Барање

Случај 01

Колку постапки се поведени врз основа на член 392 став 7 (повторување на постапката во корист на осудениот со одлука на Европскиот суд за човекови права е утврдена повреда на човековите права и слободи) од воведувањето на оваа основа во Законот за кривичната постапка до моментот на прием на ова барање и на кои случаи се однесуваат постапки (име и презиме на осудениот или број на предмет во Европскиот суд за човекови права) и во која фаза е постапката (конечна пресуда, жалба пред апелационен суд, жалба пред Врховен суд и др.)

Барање | Одговор на барање