2013

Случај 02

Колку постапки се повторени по повод конечна пресуда на Европскиот суд за човекови права во Стразбур врз основа на член 400 од Законот за парничната постапка од воведувањето на оваа основа во Законот за парничната постапка до моментот на прием на ова барање и на кои случаи се однесуваат постапки (име и презиме на тужителот или број на предмет во Европскиот суд за човекови права) и во која фаза е постапката (конечна пресуда, жалба пред апелациониот суд, жалба пред Врховен суд и др.)

Барање