Breadcrumbs

2013

Случај 01

Имајќи ги предвид членовите 74 и 75 од Законот за судови (алине 2 од став 1 на 74 и алинеа 11 од став на 75), дали Судскиот совет донел одлука/одлуки за разрешување на судии за предмети што ги суделе, а ЕСЧП утврдил повреда на правото на правично судење согласно со чл.6 од ЕКЧП; од кои судови се разрешените судии врз основа на наведените основи; и копија од одлуката/одлуките, од кои се разрешени судиите врз основа на наведените основи.

Барање | Ургенција | Известување | Повторено барање